PARTICIPACIJA OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

24-02-2012.
PARTICIPACIJA OSIGURANIH LICA
U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
(Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu
– Sl.Glasnik RS br 12/2012
PRIMENJUJE SE POČEV OD 29.02.2012. GODINE

Participacija se plaća prema članu 17. i tačkama prema sledećoj tabeli i to:
PARTICIPACIJA OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE >>