Oslobađanje od plaćanja participacije

04.03.2009.
 Republički zavod za zdravstveno osiguranje doneo je Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2009. godinu , kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja participacije za još veći broj osiguranika, u odnosu na prethodnu godinu.
Plaćanja participacije će biti oslobođen veći broj lica koja ostvaruju prihode, jer je povećana visina prihoda koja je uslov za oslobađanje od plaćanja participacije.
Da bi osiguranik koji živi sam ostvario pravo na oslobađanje od participacije, potrebno je da njegov mesečni prihod ne prelazi iznos neto minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto, što u februaru iznosi 18.096,00 dinara. Ovaj iznos do sada je bio izjednačen sa neto minimalnom zaradom u Republici.
Ukoliko osiguranik živi sa članovima porodice, on i članovi njegove porodice biće oslobođeni plaćanja participacije, ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici koja trenutno iznosi 13.920,00 dinara. Pre povećanja cenzusa ovaj iznos bio je izjednačen sa 75% neto minimalne zarade u Republici.
Da bi osiguranik ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za sebe i članove svoje porodice, neophodno je da svojoj filijali/ispostavi RZZO podnese zahtev na obrascu koji se preuzima u filijali, a u kome su navedeni dokazi koje je neophodno priložiti. Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uslovi, filijala izdaje potvrdu za oslobađanje od plaćanja participacije.
Odluka o oslobađanju plaćanja participacije stupa na snagu 7. februara.
 

Izvor: www.rzzo.rs