Oslobađanje od plaćanja participacij

Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2008. godinu, predviđeno je  oslobađanje od plaćanja participacije velikog broja osiguranika i članova njihovih porodica, čiji su prihodi ispod utvrđene minimalne zarade.
    Do sada su plaćanja od participacije bili oslobođeni ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, dobrovoljni davaoci krvi, kao i druge socijalno ugrožene kategorije koje nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje, već je njihovo zdravstveno osiguranje finansirano iz budžeta Republike Srbije (nezaposlena lica, izbegla, raseljena i prognana lica, lica starija od 65 godina života bez ostvarenog prava na penziju, lica romske nacionalnosti...i druge socijalno kategorije socijalno ugroženog stanovništva).

    Novom odlukom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, plaćanje participacije oslobođene su i lica, koja za sebe i članove svoje porodice, uplaćuju zdravstveno osiguranje, pod uslovom da su njihova mesečna primanja ispod utvrđene minimalne zarade.

    To praktično znači da će svi zaposleni, penzioneri, poljoprivrednici, samostalni preduzetnici i dr, čiji su mesečni prihodi ispod minimalne zarade u Republici, kao i članovi njihovih porodica, ostvarivati zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije. 

    Da bi ostvarili zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, tj. bili oslobođeni plaćanja participacije, neophodno je da osiguranici svojoj filijali zdravstvenog osiguranja podnesu zahtev na "Obrascu UP-1" . Pomenuti obrazac dobijaju u matičnoj filijali. Uz zahtev podnose i odgovarajuće dokaze koji su taksativno navedeni u Obrascu zahteva. 

   Kako bi osiguranik koji živi sam ostvario pravo na oslobađanje od participacije, potrebno je da njegov mesečni prihod ne prelezi iznos neto minimalne zarade u Republici , koji za mesec mart iznosi  11.760,00 dinara.

   Ukoliko osiguranik živi sa članovima porodice u zajedničkom domaćinstvu, on  i članovi njegove porodicebiće oslobođeni plaćanja participacije, ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi 75% minimalne zarade u Republici, tj. 8.820,00 dinara za mesec mart. 

    Po utvrđivanju ispunjenosti uslova, biće im izdata potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u puno, iznosu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja na "Obrascu UP-2", koja važi do 31. decembra 2008. godine.

   Ukoliko je, u periodu između stupanja ove odluke na snagu i izdavanja potvrde o oslobađanju plaćanja participacije, osiguraniku ili članovima njegove porodice, naplaćena participacija, ta lica imaju pravo na povraćaj novca. potrebno je samo da podnesu zahtev matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
(izvor: http://www.rzzo.sr.gov.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=224)