Dom Zdravlja Kanjiža je osnovana pre 60 godina u cilju zdrastvene zaštite stanovništva područja Kanjiže. Osnivačka prava i obaveze nad ovom ustanovom preuzela Skupština Opština Kanjiža. Poslovanje ove zdrastvene ustanove je ciljno orijentisano na primarnu zdrastvenu zaštitu oko 26000 građana , a organizovan je rad u 11 naselja. Pored Doma Zdravlja u Kanjiži, ovu delatnost obavljaju zrastvena stanica u Horgošu i ambulante u naseljima: Orom, Male Pijace, Martonoš, Velebit, Totovo Selo, Zimonić, Trešnjevac i Adorjan U sklopu primarne zdrastvene zaštite i u skladu sa normativima zdrastvene zaštite ova zdrastvena ustanova organizovala sledeće službe:

  • služba opšte medicine i medicine rada (sa epidemiološkim odelenjem i kućnim lečenjčem).
  • služba hitne pomoći
  • služba za zaštitu žena i dece (predškolska, školska i savetovalište) sa polivalentnom patronažom.
  • služba za radiološku dijagnostiku i biohemijsko-laboratorijsku dijagnostiku
  • služba za stomatološku zdrastvenu zaštitu.
  • služba za specialističko-kunsultativni delatnost (internistička, neuropsihijatrijska, pneumofiziološka,oftalmološka, psihološka i ORL).
  • Apoteke.
  • službe za opšte, pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Rad ove ustanove je u skladu sa Zakonom o zdrastvenoj zaštiti, sa Zakonom o zdrastvenom osiguranju, kao i sa Planom mreže zdrastvenih ustanova. Cilj ove ustanove i u buduće je osiguranje kvalitetne zdrastvene zaštite , proširenje i uspešan ukupan razvoj svoje delatnosti (npr. hitna služba), shodno potrebama i u svrhu zadovoljenja potreba građana Skupštine Opštine Kanjiža.

 

 Izvodi